jozef@vsetkokautu.sk
+421 (0) 917 58 20 59 PO-PI 07:00-16:00

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť Všetko k autu s.r.o., so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 51 075 296, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. : Sro, Vl.č. 35226/R (ďalej len „predávajúci Autopoťahov“, alebo „predávajúci“) vydáva podľa ustanovenia §273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

2. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy uzatvorené medzi spoločnosťou Všetko k autu s.r.o. a každou fyzickou, alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP.

3. Právne vzťahy uzatvorené medzi spoločnosťou Všetko k autu s.r.o. a kupujúcim sa riadia týmito VOP a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.

4. Tieto VOP sú účinné v tom prípade, ak kupujúci v prípade záujmu o nákup Autopoťahov u predávajúceho, písomne potvrdí objednávku tovaru (ďalej len „objednávka“), ktorá obsahuje špecifikáciu motorového vozidla a jeho výbavy spolu s fotografiami interiéru vozidla, do ktorého Autopoťahy kupujúci objednáva spolu s popisom farebného a materiálového prevedenia Autopoťahov, ktorých dodanie kupujúci požaduje. Podpisom resp. potvrdením overenej objednávky zo strany kupujúceho, kupujúci potvrdzuje, že sú mu predmetné VOP známe. Týmto právnym úkonom sa má za to, že kupujúci predmetné VOP v danom prípade prevzal, sa s nimi oboznámil, súhlasí s ich obsahom a s tým, že zmluvný vzťah s Predávajúcim sa bude nimi riadiť.

Čl. II. OBJEDNÁVKA – UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru (Autopoťahov) kupujúcemu, vzniká na základe elektronických objednávok zasielaných prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.vsetkokautu.sk, emailu, alebo telefonicky.

2. Záväzná objednávka má najmä tieto účinky :

– Prijatím objednávky vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim Kúpna zmluva na konkrétnu špecifikáciu farebného a materiálového prevedenia Autopoťahov.

– Objednávka musí obsahovať náležitosti : Meno a priezvisko, alebo názov firmy kupujúceho, (v prípade, že je kupujúcim firma aj sídlo, IČO, DIČ ak je firma registrovaná ako platca DPH), špecifikáciu farebného a materiálového prevedenia Autopoťahov a počet kusov, fotodokumentáciu interiéru vozidla, technické údaje o vozidle ako značku, typ a rok výroby, popis výbavy vozidla ako typ sedadiel s uvedením ich delenia, počet hlavových, lakťových a bedrových opierok, počet a umiestnenie airbagov a bezpečnostných pásov, telefonický a emailový kontakt kupujúceho, (v prípade, že sa prevzatie autopoťahov kupujúcim nebude realizovať v sídle predávajúceho, aj adresu pre doručenie Autopoťahov).

– Na základe objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh Autopoťahov v jeho farebnom a materiálovom prevedení, množstvo, kúpnu cenu, termín doručenia, výšku zálohovej platby a spôsob platby. Objednávka sa po vzájomnom overení medzi predávajúcim a kupujúcim považuje za záväznú.

– V prípade, že zo strany kupujúceho nebude zálohová platba riadne a včas zaplatená, má predávajúci právo od overenej objednávky resp. kúpnej zmluvy odstúpiť a nezabezpečiť jej plnenie resp. dodanie tovaru (Autopoťahov) a týmto objednávka zaniká.

– V prípade, že kupujúci v priebehu vzájomného overovania objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim neakceptuje druh Autopoťahov v jeho farebnom a materiálovom prevedení, kúpnu cenu, termín doručenia alebo spôsob platby, má právo od objednávky ihneď odstúpiť. Týmto objednávka zaniká. Po vzájomnom overení objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim sa objednávka považuje za záväznú a kupujúci od nej už nemá právo odstúpiť.

Čl. III. KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A DORUČENIE TOVARU

1. Kúpna cena tovaru (Autopoťahov) je zmluvnou cenou a kupujúci je povinný ju zaplatiť predávajúcemu riadne a včas a v plnej výške.

2. Ku kúpnej cene sa účtuje DPH vo výške a za podmienok daných zákonom.

3. Po vzájomnom overení objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim, vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru so stanovenou zálohou z ceny tovaru (Autopoťahov). V prípade uzatvorenia overenej objednávky resp. kúpnej zmluvy v sídle prevádzky predávajúceho, vykoná kupujúci platbu zálohovej faktúry v hotovosti so splatnosťou ihneď k rukám predávajúceho resp. do pokladne predávajúceho, alebo bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN : SK90 0900 0000 0051 3416 0950 so splatnosťou 2 dni. V prípade uzatvorenia overenej objednávky resp. kúpnej zmluvy elektronicky, emailom, alebo telefonicky vykoná kupujúci platbu zálohovej faktúry bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN : SK90 0900 0000 0051 3416 0950 so splatnosťou 2 dni. Zálohová platba sa považuje za uhradenú pripísaním na uvedený bankový účet predávajúceho, alebo zložením hotovosti do jeho pokladne.

4. V prípade, že v overenej objednávke je adresou dodania tovaru (Autopoťahov) adresa sídla prevádzky predávajúceho, kupujúci si po uplynutí doby dodania tovar (Autopoťahy) prevezme priamo v sídle prevádzky predávajúceho. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru, ktorou kupujúci uhradí rozdiel z kúpnej ceny tovaru (Autopoťahov)(z kúpnej ceny je odpočítaná výška zálohovej platby) a to v hotovosti so splatnosťou ihneď k rukám predávajúceho resp. do pokladne predávajúceho, alebo bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN : SK90 0900 0000 0051 3416 0950 so splatnosťou 2 dni.

5. V prípade, že v overenej objednávke je adresou dodania tovaru (Autopoťahov) iná adresa ako sídlo prevádzky predávajúceho, predávajúci po uplynutí doby dodania zašle tovar (Autopoťahy) kupujúcemu prostredníctvom niektorej z prepravných spoločností a to na dobierku. Predávajúci zaplatí rozdiel z kúpnej ceny (odpočítaná záloha z celkovej kúpnej ceny) v hotovosti pri doručení pracovníkovi prepravnej spoločnosti. Súčasťou balenia zásielky je aj faktúra vystavená zo strany predávajúceho (z kúpnej ceny je odpočítaná výška zálohovej platby). Na výslovné želanie zákazníka po uplynutí doby dodania o možnosť úhrady bankovým prevodom, je možné zo strany predávajúceho vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru elektronicky, alebo poštou. Kupujúci faktúru uhradí bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN : SK90 0900 0000 0051 3416 0950 so splatnosťou 2 dni. Po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu tovar (Autopoťahy) niektorou z prepravných spoločností a to v promptnom termíne. V každom prípade náklady na prepravu zásielky tovaru (Autopoťahov) je povinný uhradiť kupujúci.

6. V prípade, že kupujúci zaznamená akékoľvek poškodenie zásielky pri jej dodaní prepravnou spoločnosťou, je povinný s pracovníkom prepravnej spoločnosti ihneď na mieste spísať záznam o škodovej udalosti s popisom rozsahu poškodenia a tento záznam bezodkladne zaslať dostupným spôsobom predávajúcemu.

7. Kupujúci nie je oprávnený bez písomného súhlasu predávajúceho započítať si voči nemu akúkoľvek vzájomnú inak na započítanie spôsobilú pohľadávku a ani nie je oprávnený bez písomného súhlasu predávajúceho pohľadávku voči predávajúcemu postúpiť na tretiu osobu.

Čl. IV. ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Predávajúci na tovar (Autopoťahy) poskytuje záruku 3 roky odo dňa predaja kupujúcemu.

2. Predávajúci neručí za vady spôsobené vykonaním neodbornej montáže, nedodržaním návodu na montáž, za vady spôsobené nadmernou záťažou a za vady spôsobené prirodzeným opotrebením.

Čl. V. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. Záručná lehota na tovar (Autopoťahy) začína plynúť od okamihu jeho prevzatia a zaplatenia plnej úhrady ceny tovaru (Autopoťahov).

2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar (Autopoťahy) spĺňa požiadavky a špecifikáciu farebného, materiálového a strihového prevedenia Autopoťahov v zmysle záväznej overenej objednávky zadanej kupujúcim.

3. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada na tovare (Autopoťahoch) objaví.

4. Reklamáciu tovaru (Autopoťahov) kupujúci uplatňuje v mieste prevádzky spoločnosti Všetko k autu s.r.o. : Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica (telefón +421 917 58 20 59). Tovar (Autopoťahy) môže byť doručený osobne, alebo prepravnou spoločnosťou. Zásielky doručené na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté. O podanej reklamácii spoločnosť vyhotoví v súčinnosti s kupujúcim písomný záznam – reklamačný protokol. Kópiu reklamačného protokolu obdrží kupujúci.

5. Dňom uplatnenia reklamácie je deň :
a.) Kedy boli v mieste prevádzky predávajúceho osobne uplatnené práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (Autopoťahov) preukázané prinesenou chybnou vecou spolu so všetkými požadovanými dokladmi v zmysle predmetných reklamačných podmienok.
b.) Kedy bol v mieste prevádzky spoločnosti predávajúcim prevzatý reklamovaný tovar (doručený napr. prepravnou spoločnosťou) za účelom uplatnenia práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby tovaru spolu so všetkými požadovanými dokladmi v zmysle predmetných reklamačných podmienok.

6. V prípade, že kupujúci doručí reklamovaný tovar (Autopoťahy) bez všetkých potrebných dokladov, je dňom začatia reklamácie deň, kedy kupujúci predloží chýbajúce doklady.

7. Reklamačné konanie môže byť začaté po splnení podmienok uvedených v predmetných reklamačných podmienkach a ak zákazník predloží kompletný reklamovaný tovar (v opodstatnených prípadoch je možné predložiť Autopoťahy len z jedného kompletného sedadla vozidla, ak je vada Autopoťahu len na tomto jednom sedadle) v stave ako mu bol predaný a preukáže sa príslušnými dokladmi :
– kópiou účtovného dokladu
– kópiu overenej objednávky s presnou špecifikáciou farebného a materiálového vyhotovenia Autopoťahov
– dokladom preukazujúcim montáž Autopoťahov v certifikovanom autorizovanom stredisku
– v prípade nezhodnosti strihu so sedadlami kupujúceho aj fotodokumentáciou nezhody sedadiel s vyhotoveným Autpoťahom.

8. Reklamovaný tovar (Autopoťahy) musí byť zo strany kupujúceho riadne zabalený v kartónovom obale primeranej veľkosti, aby nedošlo ďalšou manipuláciou k jeho poškodeniu.

9. Reklamovaný tovar (Autopoťahy) musí byť zdravotne nezávadný a zbavený nečistôt spôsobom, ktorý nezmarí možnosť objektívneho posúdenia príčin vady. V prípadoch, kedy je tovar doručený v znečistenom stave znemožňujúcom vykonať objektívnu analýzu príčin vedúcich k vade, predávajúci vyzve kupujúceho, aby reklamovaný tovar zbavil nečistôt. Ak kupujúci výzvu neakceptuje, bude mu predávajúci účtovať poplatok minimálne vo výške 5 EUR/ks bez DPH za vykonanie prác súvisiacich s očistením tovaru, s použitím čistiacich prostriedkov. Uvedené skutočnosti budú zaznamenané na reklamačnom protokole, ktorého kópiu obdrží aj kupujúci.

10. Právo kupujúceho z vád tovaru (Autopoťahov) zaniká ak kupujúci reklamáciu vady tovaru s jej presnou špecifikáciou neuplatní bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru (Autopoťahov) a to v prípadoch ak sa jedná o vadu šitia Autopoťahov, nesúlad farebného a materiálového vyhotovenia Autopoťahov s overenou objednávkou a nesúlad strihu Autopoťahov.

11. Právo kupujúceho z vád tovaru (Autopoťahov) v záručnej lehote zaniká v prípadoch ak boli vady spôsobené vykonaním neodbornej montáže v neautorizovanom stredisku bez certifikátu, nedodržaním návodu na montáž, s tovarom bolo zaobchádzané neodborne, vady boli spôsobené nadmernou záťažou, vady boli spôsobené prirodzeným opotrebením a ak tovar bol poškodený mechanicky kontaktom s kovovými predmetmi (napr. kovové nity na nohaviciach, kľúče vo vreckách a pod.).

12. Práva plynúce zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota zanikajú, ak sa neuplatnili v záručnej lehote.

13. Ak ide o neodstrániteľnú vadu tovaru spôsobenú výrobcom Autopoťahov, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má právo kupujúci žiadať výmenu tovaru, alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť, prípadne na zľavu z ceny tovaru. O spôsobe vybavenia reklamácie sa predávajúci dohodne s kupujúcim.

14. Rozhodnutie o reklamácii predávajúci vydá ihneď , pokiaľ mu to okamžité prevádzkové podmienky umožnia. V zložitých prípadoch spojených s nutnosťou odborného posúdenia znalcom, autorizovanej, notifikovanej, alebo akreditovanej osoby otestovania tovaru, do 5-tich pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie príčin vzniku reklamácie. V prípade, že lehota 30 dní nebude bez zavinenia predávajúcim dodržaná, predávajúci o tejto skutočnosti vhodným spôsobom vyrozumie kupujúceho.

15. Reklamácia sa považuje za vybavenú resp. ukončenú odovzdaním (doručením) opraveného tovaru kupujúcemu, výmenou reklamovaného tovaru, zamietnutím reklamácie, prípadne vrátením finančných prostriedkov pri odstúpení od zmluvy. Odvolanie voči výsledku riešenia reklamácie je možné podať do 14 dní od doručenia rozhodnutia.

16. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s objektívnym posúdením oprávnenosti reklamácie (napr. čistenie tovaru, vypracovanie odborného stanoviska, prepravné náklady a pod.). Ak je reklamácia oprávnená, hradí účelne vynaložené náklady spojené s uplatňovaním práv zo zodpovednosti za chyby tovaru predávajúci.

Čl. VI. ODSTRÁNENIE VADY DIELA

1. Na úpravu nárokov z vád tovaru sa nevzťahuje ust. §436 až §441 Obchodného zákonníka. Úprava nárokov z vád tovaru sa spravuje výlučne predmetnými VOP.

2. Kupujúci má pri výskyte vady tovaru právo voľby z nasledovných nárokov :
– bezplatnú opravu alebo odstránenie vady, ak je vada odstrániteľná a tovar je opraviteľný
– výmenu tovaru z dôvodu nesprávneho spracovania overenej objednávky (neprávny strih, farebné alebo materiálové prevedenie) zo strany predávajúceho, ak je vada neodstrániteľná

3. Ak predávajúci nie je schopný v primeranej lehote vadu odstrániť, alebo sa jedná o vadu neodstrániteľnú, môže od objednávky resp. kúpnej zmluvy odstúpiť. Pri odstúpení sú účastníci povinní nahradiť si navzájom náklady vykonaných činností a dodaného tovaru ku dňu odstúpenia.

Čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Predávajúci ako certifikované autorizované stredisko zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil a/alebo ktorá vznikla jeho zavinením pri vykonávaní montáže Autopoťahov na sedadlá vozidla kupujúceho a to v plnej miere.

2. Ak vznikne škoda pri montáži Autopoťahov v prevádzke predávajúceho ako certifikovaného autorizovaného strediska, predávajúci je oprávnený a povinný na vlastné náklady obnoviť stav tovaru pred vznikom škody. Ak to nie je možné, alebo účelné, je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu škodu v peniazoch a to do výšky rozdielu medzi cenou nepoškodenej veci cenou veci poškodenej. Pri určení výšky škody je rozhodujúca cena veci v čase vzniku škody.

3. Zákonná zodpovednosť za inú škodu spôsobenú kupujúcemu, alebo tretím osobám zostáva nedotknutá.

Čl. VIII. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojej povinnosti, vyplývajúcich z overenej objednávky resp. kúpnej zmluvy, ak sa dokáže, že :
– nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí
– prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania overenej obkednávky resp. kúpnej zmluvy predvídať
– prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť sa im a ani ich prekonať

4. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.

5. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

6. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť nie je zmena hospodárskych pomerov niektorej zo zmluvných strán.

7. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby oprávnená strana nie je oprávnená odstúpiť od overenej objednávky resp. kúpnej zmluvy.

Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP sa riadia slovenským právnym poriadkom v znení platnom ku dňu ich účinnosti.

2. Tieto VOP sú verejne vystavené a dostupné v prevádzke predávajúceho a na jeho internetovej stránke www.vsetkokautu.sk a vzťahujú sa na všetky objednávky.

3. Podpisom a potvrdením overenej objednávky, kupujúci potvrdzuje, že sa s predmetnými VOP oboznámil a výslovne súhlasí, že všetky činnosti predávajúceho budú vykonané v ich zmysle.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie predmetných VOP, a to aj bez osobitného informovania. Nové znenie podmienok sa stáva voči všetkým stranám účinným dňom ich zverejnenia resp. vystavenia v prevádzke predávajúceho a zverejnenia na jeho internetovej stránke www.vsetkokautu.sk.

5. Ak sa stane niektoré ustanovenie predmetných podmienok neplatné, alebo neúčinné, na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení to nemá vplyv.

6. Predmetné VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.07.2018.

V Považskej Bystrici, 01.07.2018
Jozef Hašik, konateľ

error:
návrat hore