jozef@vsetkokautu.sk
+421 (0) 917 58 20 59 PO-PI 07:00-16:00

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť Všetko k autu, s.r.o. vydáva v súlade s ustanovením zákona č. 250/2007 Z.Z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Z.z Občianskeho zákonníka s § 616 až 627 v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka tento Reklamačný poriadok.

Tento Reklamačný poriadok spoločnosti Všetko k autu, s.r.o. so sídlom a prevádzkou na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „predávajúci“ alebo „spoločnosť“) je vydaný za účelom zabezpečenia reklamačného konania pre potreby zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti kupujúcich tovar (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“) a/alebo využívajúcich služby diagnostikovania a opráv vozidiel vykonávaných spoločnosťou. Reklamačný poriadok informuje o podmienkach, mieste a spôsobe uplatnenia práv kupujúceho plynúcich zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, alebo poskytnutej služby vykonanej za účelom renovovania dielov, alebo opravy a diagnostikovania vozidla.

REKLAMAČNÉ USTANOVENIA

Reklamácia zakúpených náhradných dielov bez ich montáže predávajúcim.

Záručné lehoty na tovar začínajú plynúť od okamihu jeho prevzatia a zaplatenia plnej úhrady ceny tovaru.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa technické podmienky, je funkčný v rozsahu definovanom výrobcom a neobsahuje chyby konštrukčnej, materiálovej alebo výrobnej povahy.

Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa porucha dielu objaví.

Reklamáciu tovaru zákazník uplatňuje v mieste prevádzky spoločnosti : Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica (telefón +421 917 58 20 59). Tovar môže byť doručený osobne alebo prepravnou spoločnosťou. Zásielky doručené na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté. O podanej reklamácii spoločnosť vyhotoví písomný záznam – reklamačný protokol. V prípade osobného doručenia reklamovaného tovaru kópiu reklamačného protokolu obdrží zákazník.

Dňom uplatnenia reklamácie je deň :

a.) Kedy boli v mieste prevádzky predávajúceho osobne uplatnené práva zo zodpovednosti za chyby tovaru preukázané prinesenou chybnou vecou spolu so všetkými požadovanými dokladmi v zmysle predmetného reklamačného poriadku.
b.) Kedy bol v mieste prevádzky spoločnosti predávajúcim prevzatý reklamovaný tovar (doručený napr. prepravnou spoločnosťou) za účelom uplatnenia práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby tovaru spolu so všetkými požadovanými dokladmi v zmysle predmetného reklamačného poriadku.

V prípade, že kupujúci doručí reklamovaný tovar bez všetkých potrebných dokladov, je dňom začatia reklamácie deň, kedy zákazník predloží chýbajúce doklady.

Funkčné nedostatky tovaru znemožňujúce jeho používanie, ktoré mal predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, je možné u spoločnosti uplatniť v záručnej lehote 24 mesiacov pri predaji nových dielov a 12 mesiacov pri predaji repasovaných dielov, ak nie je dohodnuté inak, alebo ak výrobca predmetného dielu nestanovuje dlhšiu resp. inú záručnú lehotu.

Reklamačné konanie môže byť začaté po splnení podmienok uvedených v predmetnom reklamačnom poriadku a ak zákazník predloží kompletný reklamovaný tovar (nie len jeho poškodenú časť) v stave ako mu bol predaný, teda aj s ochrannými prvkami zabraňujúcimi vniknutiu nečistôt a preukáže sa príslušnými dokladmi :

– kópiou účtovného dokladu
– dokladom preukazujúcim montáž dielu autorizovaným pracoviskom (pracovníkom)
– protokol o testovaní dielu (ak bol predávajúcim k tovaru vystavený).

Pri tovare predávanom v ochrannom spotrebiteľskom balení nie je možné vrátenie finančnej čiastky v prípade, ak zákazník doručí reklamovaný tovar s porušeným originálnym spotrebiteľským obalom, alebo bez neho.

V opodstatnenom prípade reklamácie je možné len vykonanie opravy reklamovaného tovaru, prípadne jeho výmena za nový resp. repasovaný diel. Pri reklamácii množstva, druhu, alebo ceny tovaru osobne prevzatého v sídle predávajúceho, je nutné na prípadné nezrovnalosti poukázať okamžite. V prípade zaslania prepravnou službou najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia. Reklamácie uplatnené po uvedených lehotách nebudú spoločnosťou uznané.

Pri spotrebných náhradných dieloch, ktorých povaha a špecifické prevádzkové určenie často znemožňujú v prípade poruchy dodať na reklamáciu tovar v pôvodne zakúpenom stave (napr. roztrhnutý klinový remeň), je nevyhnutné dodať spoločnosti minimálne tie časti reklamovaného tovaru, z ktorých je ešte možné objektívne stanoviť príčiny vzniku poruchy. V opačnom prípade nebude reklamácia zo strany spoločnosti uznaná.

Montáž dielu, u ktorého výrobca vyžaduje odbornú montáž, nastavenie, a/alebo kontrolu autorizovaným pracoviskom resp. zaškoleným pracovníkom, realizovaná iným ako požadovaným pracoviskom alebo pracovníkom, je dôvodom na zrušenie záruky.

Akýkoľvek zásah do výrobku počas záručnej doby, ktorý výrobca nepripúšťa, je dôvodom na zrušenie záruky.

Práva plynúce zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota zanikajú, ak sa neuplatnili v záručnej lehote.

Reklamovaný tovar musí byť zdravotne nezávadný a zbavený nečistôt spôsobom, ktorý nezmarí možnosť objektívneho posúdenia príčin poruchy. V prípadoch, kedy je tovar doručený v znečistenom stave znemožňujúcom vykonať objektívnu analýzu príčin vedúcich k poruche, spoločnosť vyzve zákazníka, aby reklamovaný tovar zbavil nečistôt. Ak zákazník výzvu neakceptuje, bude mu spoločnosť účtovať poplatok minimálne vo výške 5 EUR/ks bez DPH za vykonanie prác súvisiacich s očistením tovaru, s použitím čistiacich prostriedkov a likvidáciou vzniknutého odpadu. Uvedené skutočnosti budú zaznamenané na reklamačnom protokole, ktorého kópiu obdrží aj zákazník.

Na žiadosť kupujúceho vydá spoločnosť zákazníkovi záručný list, pokiaľ to charakter výrobku umožňuje (napr. ak je výrobok vybavený nezmazateľným sériovým číslom výrobcu a/alebo produktovým číslom). K začatiu reklamácie namiesto záručného listu môže slúžiť aj originálny doklad o kúpe tovaru. Ak spoločnosť spolu s tovarom dodala zákazníkovi aj sprievodnú dokumentáciu (napr. protokoly o preskúšaní dielu), táto musí byť pripojená k reklamačnému konaniu.

Ak ide o neodstrániteľnú poruchu tovaru spôsobenú výrobcom, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, má právo kupujúci žiadať výmenu tovaru, alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť, prípadne na zľavu z ceny tovaru. O spôsobe vybavenia reklamácie sa spoločnosť dohodne so zákazníkom.

Rozhodnutie o reklamácii v prípade výrobku, ktorý nepodlieha potrebe otestovania, predávajúci vydá ihneď , pokiaľ mu to okamžité prevádzkové podmienky umožnia. V zložitých prípadoch spojených s nutnosťou otestovania výrobku, prehliadky dielov pod mikroskopom a podobne, do 5-tich pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie príčin vzniku reklamácie. V prípade, že lehota 30 dní nebude bez zavinenia predávajúcim dodržaná, predávajúci o tejto skutočnosti vhodným spôsobom vyrozumie zákazníka.

Reklamácia sa považuje za vybavenú resp. ukončenú odovzdaním (doručením) opraveného výrobku zákazníkovi, výmenou reklamovaného výrobku za nový, alebo repasovaný, zamietnutím reklamácie prípadne vrátením finančných prostriedkov pri odstúpení od zmluvy. Odvolanie voči výsledku riešenia reklamácie je možné podať do 14 dní od doručenia rozhodnutia.

V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s objektívnym posúdením oprávnenosti reklamácie (napr. demontáž/montáž dielu z vozidla, rozobratie/zmontovanie tovaru, čistenie, otestovanie na testovacom zariadení, kontrola mechanických dielov pod mikroskopom, vypracovanie odborného stanoviska, likvidácia použitých prevádzkových kvapalín a vzniknutého odpadu, skúšky nezávislých laboratórií, prepravné náklady a pod.) v zmysle platného cenníka predávajúceho, minimálne však vo výške 15 EUR bez DPH. Ak je reklamácia oprávnená, hradí účelne vynaložené náklady spojené s uplatňovaním práv zo zodpovednosti za chyby tovaru predávajúci.

V prípade, ak sa počas záručnej doby opätovne vyskytne rovnaká porucha na tovare, ktorá už bola v rámci reklamácie v záručnej lehote opravená, má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo právo odstúpiť od zmluvy.

Na tovar, na ktorý boli po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, poskytnuté mimoriadne zvýhodnené obchodné podmienky (napr. mimoriadna zľava alebo cena, predĺžená splatnosť faktúry a pod.) nie je možné po jeho zakúpení uplatniť reklamáciu z dôvodu poškodenia tovaru, alebo inú poruchu funkčnosti tovaru neskôr vyvolanú predmetným poškodením. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, o ktorých kupujúci vedel, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela vedieť musel.

Spoločnosť nezodpovedá za možné škody spôsobené osobám, zvieratám, alebo veciam, ktoré sú priamym dôsledkom nedodržania doporučení výrobcu uvedených v návode na použitie, informačnej etikete tovaru, v príslušných manuáloch, alebo inej technickej dokumentácii výrobcu poskytovanej odborným servisným pracoviskám.

Spoločnosť po zadovážení relevantných informácií môže reklamáciu zákazníkovi písomne odmietnuť s uvedením dôvodov prečo sa tak rozhodla.

Reklamáciu tovaru spoločnosť odmietne ak bolo zistené, že došlo k poškodeniu tovaru vinou zákazníka, napríklad :

– využitím služby neodborného servisu za účelom montáže tovaru do vozidla v rozpore s požiadavkou výrobcu tovaru o potrebe jeho montáže autorizovanou dielňou deklarovanou na účtovnom doklade predajcu
– nesprávnou údržbou, zanedbaním, zaobchádzaním alebo nedodržiavaním predpísaných intervalov servisných prác a údržby
– svojpomocnou montážou dielu zákazníkom napriek nariadeniu výrobcu o potrebe vykonania jeho montáže, alebo nastavenia v odborne kvalifikovanej dielni, resp. autorizovaným pracoviskom (pracovníkom), deklarovanom na účtovnom doklade predajcu
– zásahom do konštrukcie, materiálu, nastavenia, alebo výbavy, ktorý mal vplyv na správnu funkčnosť dielu
– použitím nesprávnych, alebo kontaminovaných prevádzkových náplní
– využívaním výrobku v rozpore s jeho povahou a určením
– nadmerným zaťažením výrobku
– nesprávnym skladovaním, ktorého dôsledkom došlo napr. k zoxidovaniu výrobku
– nesprávnym zábehom nových, alebo repasovaných dielov
– používaním nevhodných náhradných dielov prípadne palivových aditív
– používaním tovaru kupujúcim aj po zistení poruchy. Predávajúci v takomto prípade nezodpovedá za žiadne iné škody, ktoré vzniknú kupujúcemu v dôsledku používania chybného tovaru a ani za zhoršenie existujúcich porúch.
– v prípade kedy svojim pokusom o opravu poškodeného tovaru v záručnej lehote, alebo zásahom tretej strany, znemožní objektívne posúdenie príčin vzniku poruchy
– nebol tovar používaný a udržiavaný podľa návodu, resp. požiadaviek výrobcu

alebo v dôsledku nasledovných skutočností :

– nárok zo záruky bol uplatnený po uplynutí záručnej lehoty
– tovar bol poškodený prírodnými živlami, alebo inými vonkajšími vplyvmi (napr. požiarom, explóziou, elektrickým napätím, vandalizmom, haváriou vozidla a pod.)
– kupujúci odmietne predložiť spoločnosti reklamovaný diel za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie
– kupujúci pri uplatňovaní záruky nepredloží všetky požadované doklady, alebo v nich chýbajú rozhodujúce údaje pre posúdenie oprávnenosti nároku na reklamáciu prípadne dôležité informácie z hľadiska objektívneho posúdenia príčin vzniku poruchy
– kupujúci odmietne predávajúcemu poskytnúť informácie, ktoré sú nevyhnutné pre objektívne posúdenie príčin vedúcich k reklamácii, alebo zámerne poskytne pre tento účel nepravdivé informácie
– tovar bol poškodený v dôsledku poruchy (zlyhania) iného systému vozidla
– tovar bol poškodený počas jeho prepravy prepravcom k zákazníkovi
– životnosť tovaru bola v dôsledku užívania prirodzene kratšia ako záručná doba, nakoľko tovar svojou povahou a určením patrí do skupiny spotrebných náhradných dielov, resp. spotrebného materiálu (napr. motorový olej a pod.)
– tovar bol predaný po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim s chybou, o ktorej kupujúci vedel, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti vedieť musel, pričom samotný tovar bol predaný kupujúcemu za zvýhodnených obchodných podmienok (napr. poskytnutím mimoriadnej zľavy z ceny tovaru, alebo nižšej ceny za predmetný tovar).

Reklamácia opravy, alebo výkonu diagnostiky vozidla vykonanej spoločnosťou.

Záručná lehota na opravené diely vozidla a vykonanú opravu, začínajú plynúť od okamihu prevzatia vozidla a zaplatenia plnej úhrady ceny opravy.

Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa porucha činnosti vozidla prejaví. Reklamáciu uplatňuje zákazník v mieste prevádzky spoločnosti na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica (telefón +421 917 58 20 59). O podanej reklamácii spoločnosť vyhotoví písomný záznam – reklamačný protokol. Kópiu reklamačného protokolu obdrží zákazník.

Dňom uplatnenia reklamácie je deň :

a.) Kedy boli v mieste prevádzky predávajúceho osobne uplatnené práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, alebo služby preukázané pristaveným predmetným vozidlom spolu so všetkými požadovanými dokladmi v zmysle predmetného reklamačného poriadku.
b.) Kedy bolo v mieste prevádzky predávajúcim prevzaté predmetné vozidlo (dopravené aj napr. odťahovou službou) za účelom uplatnenia práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby tovaru, alebo služby spolu so všetkými požadovanými dokladmi v zmysle predmetného reklamačného poriadku.

V prípade, že kupujúci odovzdá predmetné vozidlo bez všetkých potrebných dokladov, je dňom začatia reklamácie deň, kedy zákazník predloží aj chýbajúce doklady.

Funkčné nedostatky dielov znemožňujúce používanie vozidla, ktoré mal predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, je možné u spoločnosti uplatniť v záručnej lehote 24 mesiacov pri predaji a namontovaní nových dielov a 12 mesiacov pri predaji repasovaných dielov, ak nie je dohodnuté inak, alebo ak výrobca predmetného dielu nestanovuje dlhšiu záručnú lehotu. Uplatnenia práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby služby vo forme práce vykonanej za účelom opravy, je možné uplatniť u predávajúceho v záručnej lehote 12 mesiacov.

Práva plynúce zo zodpovednosti za chyby tovaru, alebo vykonanej služby za účelom opravy, pre ktoré platí záručná lehota zanikajú, ak sa neuplatnili v záručnej lehote.

Začatie reklamačného konania je determinované splnením podmienok predmetného reklamačného poriadku, pristavením predmetného vozidla a nie iba doručením poškodenej časti v mieste prevádzky spoločnosti spolu s príslušnými dokladmi :

– kópia účtovného dokladu dokazujúca vykonanie opravy vozidla spoločnosťou
– protokoly o preskúšaní namontovaných dielov (ak boli predávajúcim k tovaru vystavené)
– doklad potvrdzujúci uskutočnenie kontroly vozidla treťou stranou – v prípadoch, keď zákazník uplatní svoje práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, alebo služby u spoločnosti na základe zistení tretej strany t.j. iného autorizovaného servisu.

V mimoriadnom prípade, kedy si zákazník uplatní reklamáciu u predávajúceho doručením iba chybného dielu identifikovaného treťou stranou (iným podnikateľským subjektom, alebo fyzickou osobou), teda bez pristavenia predmetného vozidla predávajúcemu, je začatie reklamačného konania podmienené predložením dokladov dokazujúcich vykonanie kontroly vozidla treťou stranou v rozsahu a kvalite v akom by kontrolu vykonal predávajúci, keby mu bola poskytnutá možnosť prehliadky vozidla. Predmetom predložených dokladov musia byť najmä výsledky vykonanej kontroly rozhodujúcich parametrov (teploty, tlaku, el. napätia, prietoku a pod.) vypovedajúcich o technickom stave preverovaného systému. Zoznam požadovaných parametrov poskytne zákazníkovi predávajúci (zoznam sa môže meniť v závislosti od konštrukcie vozidla a charakteru reklamácie). Zoznam vždy obsahuje požiadavku na preverenie podielu mechanických nečistôt v palive predmetného vozidla podľa normy ISO 4406 a obsahu vody podľa normy ISO 12937. Povinnosť predložiť doklady v zmysle predmetného reklamačného poriadku zostáva zachovaná.

Motorový priestor a podvozok predmetného vozidla musí byť zbavený hrubých nečistôt ako sú nánosy blata, asfaltu a podobne. V prípadoch kedy je vozidlo resp. jeho motorový priestor a podvozok pristavené v nadmerne znečistenom stave, spoločnosť vyzve zákazníka, aby vozidlo zbavil nečistôt. Ak zákazník výzvu neakceptuje, bude mu spoločnosť účtovať poplatok minimálne vo výške 30 EUR bez DPH za vykonanie prác súvisiacich s vyčistením motorového priestoru a/alebo podvozku s použitím čistiacich prostriedkov a likvidáciou vzniknutého odpadu. Uvedené skutočnosti budú zaznamenané na reklamačnom protokole, ktorého kópiu obdrží aj zákazník.

K riešeniu reklamácie opravy vozidla predávajúci pristúpi ihneď, pokiaľ mu to okamžité prevádzkové podmienky a dostupnosť náhradných dielov umožnia. V zložitých prípadoch spojených s nutnosťou vymontovania dielov z vozidla a ich opätovného otestovania, prehliadky dielov pod mikroskopom a podobne, do 5-tich pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie príčin vzniku reklamácie. V prípade, že lehota 30 dní nebude bez zavinenia predávajúcim dodržaná, predávajúci o tejto skutočnosti vhodným spôsobom vyrozumie zákazníka.

Reklamácia sa považuje za vybavenú resp. ukončenú odovzdaním (doručením) opraveného výrobku zákazníkovi, výmenou reklamovaného výrobku za nový, alebo repasovaný, zamietnutím reklamácie prípadne vrátením finančných prostriedkov pri odstúpení od zmluvy. Odvolanie voči výsledku riešenia reklamácie je možné podať do 14 dní od doručenia rozhodnutia.

V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s objektívnym posúdením oprávnenosti reklamácie (napr. výkon fyzickej diagnostiky, demontáž/montáž dielu z/do vozidla, čistenie, otestovanie na testovacom zariadení, kontrola mechanických dielov pod mikroskopom, vypracovanie odborného stanoviska, likvidácia použitých prevádzkových kvapalín a vzniknutého odpadu, skúšky nezávislých laboratórií, prepravné náklady a pod.) v zmysle platného cenníka predávajúceho, minimálne však vo výške 15 EUR bez DPH. Ak sa reklamácia preukáže ako oprávnená, hradí účelne vynaložené náklady spojené s uplatňovaním práv zo zodpovednosti za chyby tovaru, alebo služby vykonanej za účelom opravy vozidla predávajúci.

V prípade, ak sa počas záručnej doby opätovne vyskytne rovnaká porucha na tovare, alebo službe vykonanej za účelom opravy vozidla, ktorá už bola v rámci reklamácie v záručnej lehote opravená, má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vykonanie služby vo forme opravy, prípadne právo odstúpiť od zmluvy.

Akýkoľvek zásah počas záručnej doby do opraveného konštrukčného systému vozidla, prípadne jeho softvérovej výbavy, spojený s demontovaním, montážou či nastavením dielov, ich mechanickou úpravou, s výmenou, s utesnením, prípadne upevnením dielov a/alebo modifikovaním softvéru opraveného systému, alebo iného ovplyvňujúceho jeho činnosť, je dôvodom na zrušenie záruky.

V prípade, kedy zákazník po vykonaní diagnostiky systému vozidla omietne vykonať jeho opodstatnenú opravu (dokonca aj v minimálnom rozsahu technicky nevyhnutnom z hľadiska zachovania prevádzkovej funkčnosti systému aspoň na úrovni pred jeho diagnostikovaním) a trvá na vrátení diagnostikovaného systému do pôvodného stavu namontovaním všetkých pôvodných dielov (odmontovaných za účelom diagnostikovania), pričom ide o rozpor s nariadeniami výrobcu systému, alebo vozidla, spoločnosť odmietne prípadnú budúcu reklamáciu súvisiacu s činnosťou diagnostikovaného systému ako neoprávnenú.

Spoločnosť vyhodnotí prípadnú budúcu reklamáciu opravy vozidla ako neopodstatnenú v prípade, kedy zákazník trvá na namontovaní ním zabezpečených nových, repasovaných, alebo použitých náhradných dielov bez súčasného predloženia dokladov (nie starších ako mesiac) potvrdzujúcich ich nákup v špecializovanej predajni, či vykonanie ich opravy a/alebo ich plnohodnotné otestovanie iným autorizovaným podnikateľským subjektom, pričom si neželá ani vykonanie ich kontroly (otestovanie) samotnou spoločnosťou. Spoločnosť odmieta niesť zodpovednosť za diely predložené zákazníkom, u ktorých nepozná technický stav, rozsah a kvalitu ich opravy, podmienky skladovania, spôsob manipulácie, prípadne ich pôvod, alebo ktoré nemožno jednoznačne identifikovať z dôvodu chýbajúcich či poškodených identifikačných znakov výrobcu.

Ak zákazník požaduje opravu iba konkrétneho dielu ním pristaveného vozidla, napríklad na základe doporučenia iného servisného strediska, alebo vlastného presvedčenia o poruche konkrétneho dielu a to bez toho, aby spoločnosť vykonala diagnostiku celého systému, ktorého diel je jeho súčasťou, spoločnosť odmietne prípadnú budúcu reklamáciu opravy vozidla ak sa potvrdí, že zlyhanie funkcie ňou opraveného resp. namontovaného nového dielu, alebo časti systému, je v príčinnej súvislosti s poruchou dielov, alebo častí systémov nedotknutých vykonanou opravou. Spoločnosť odmieta niesť zodpovednosť za kvalitu, odbornosť, dostatočný rozsah, alebo objektívnosť vykonanej diagnostiky konštrukčných systémov vozidla treťou stranou, prípadne samotným zákazníkom.

Rovnako spoločnosť odmieta zodpovednosť za správnosť interpretácie výsledkov diagnostiky a formulovaných záverov treťou stranou resp. samotným zákazníkom vyjadrených za účelom identifikovania chybného dielu.

Spoločnosť nezodpovedá za možné škody spôsobené osobám, zvieratám, alebo veciam, ktoré sú priamym dôsledkom používania vozidla aj po prejavení poruchy v jeho činnosti z dôvodu výskytu chyby v opravenom systéme vozidla.

Reklamáciu tovaru, alebo služby vykonanej za účelom opravy vozidla spoločnosť odmietne ak bolo zistené, že k poruche opraveného systému došlo vinou zákazníka, napríklad :

– použitím nesprávneho, alebo kontaminovaného paliva v rozpore s príslušnou normou, prípadne iných prevádzkových kvapalín v rozpore s nariadeniami výrobcu
– aplikáciou nesprávnych palivových aditív, ich chybným dávkovaním, resp. použitím v rozpore s doporučeniami výrobcu aditíva
– nesprávnou údržbou, zanedbaním, alebo nedodržiavaním predpísaných intervalov servisných prác a údržby vozidla
– použitím nesprávnych, alebo poškodených filtrov prípadne nekorektného spôsobu ich výmeny s možnosťou vzniku netesností
– zásahom do konštrukcie, nastavenia, výbavy opraveného systému, alebo materiálu dielov, ktorý mal vplyv na správnu funkčnosť systému
– modifikáciou softvéru opraveného, alebo iného systému ovplyvňujúceho činnosť opraveného systému vozidla v rozpore s pokynmi výrobcu vozidla (napr. „chiptuning“ riadiacej jednotky motora)
– nadmerným zaťažením opraveného systému
– používaním nekvalitných náhradných dielov (napr. pri výmene palivového filtra)
– používaním vozidla zákazníkom aj po prejavení poruchy v činnosti vozidla. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za žiadne iné škody, ktoré vzniknú zákazníkovi v dôsledku používania vozidla s poruchou opraveného systému a ani za zhoršenie existujúcich porúch.
– v prípade kedy neodborným zásahom zákazníka, alebo tretej strany vykonaným s cieľom opraviť poškodený tovar v záručnej dobe a tým bolo znemožnené objektívne posúdenie príčin vzniku poruchy zo strany spoločnosti
– v prípade akéhokoľvek zásahu do opraveného systému vozidla resp. jeho časti zákazníkom, alebo treťou stranou, v dôsledku prác na iných systémoch, alebo častiach vozidla, ktorých funkčnosť resp. technický stav však ovplyvňuje správnu činnosť opraveného systému, alebo jeho časti ( napr. výmena rozvodového remeňa, chiptuning riadiacej jednotky motora, oprava, alebo výmena jednotky za inú a pod.)
– ak zákazník neodstránil chyby a nedostatky vozidla, na ktoré bol počas opravy, alebo po nej spoločnosťou upozornený ako potenciálne nepriaznivo ovplyvňujúce životnosť, alebo prevádzkyschopnosť opraveného systému. Môže ísť pritom o chyby, ktorých odstránenie nie je v kompetencii spoločnosti resp. ich spoločnosť nevykonáva, ale aj o chyby, ktoré síce spoločnosť dokáže odstrániť, no zákazník ponuku spoločnosti na ich odstránenie odmietne (napr. vyčistenie palivovej sústavy),

alebo v dôsledku nasledovných skutočností :

– nárok zo záruky bol uplatnený po uplynutí záručnej lehoty
– kupujúci odmietne predložiť spoločnosti reklamovaný diel za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie
– kupujúci pri uplatňovaní záruky odmietne poskytnúť spoločnosti predmetné vozidlo na kontrolu za účelom posúdenia opodstatnenosti jeho reklamácie
– kupujúci pri uplatňovaní reklamácie nepredloží všetky požadované doklady, alebo v nich chýbajú rozhodujúce údaje pre posúdenie oprávnenosti nároku na reklamáciu, prípadne dôležité informácie z hľadiska objektívneho posúdenia príčin vzniku poruchy
– zákazník odmietne predávajúcemu poskytnúť informácie, ktoré sú nevyhnutné pre objektívne posúdenie príčin vedúcich k reklamácii, alebo zámerne poskytne pre tento účel nepravdivé informácie
– opravený systém bol poškodený prírodnými živlami, alebo inými vonkajšími vplyvmi (napr. požiarom, explóziou, elektrickým napätím, vandalizmom, haváriou vozidla a pod.)
– opravený systém bol poškodený poruchou resp. zlyhaním iného systému vozidla v príčinnej súvislosti s opraveným systémom

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka a je vystavený v prijímacích priestoroch prevádzky spoločnosti Všetko k autu, s.r.o. a zverejnený na jeho internetovej stránke www.vsetkokautu.sk.

Spoločnosť Všetko k autu, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny predmetného reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.11.2017

V Považskej Bystrici, 01.11.2017 Jozef Hašik, konateľ

Príloha k reklamačnému poriadku :

Vymedzenie vybraných pojmov na účely predmetného reklamačného poriadku :

autorizované pracovisko – pracovisko disponujúce oficiálnym povolením oprávnenej inštitúcie (napr. výrobcu vozidla, alebo konštrukčného systému) na odborný výkon diagnostikovania a opráv konkrétnych konštrukčných systémov vozidla, alebo jeho častí

diagnostika vozidla – špecializované úkony vykonané za účelom zistenia technického stavu a funkčnosti sledovaného systému vozidla, prípadne úrovne opotrebenia či zdrojov jeho poruchy, vykonávaných preventívne (v snahe predchádzať poruchám), alebo cielene so zámerom odhaliť príčiny poruchy systému

repasovaný diel – použitý diel opravený autorizovaným postupom výrobcu, u ktorého boli opotrebované, poškodené, alebo nefunkčné súčiastky nahradené novými s vykonaním všetkých potrebných technických opatrení vedúcich k predĺženiu jeho technického života (nastavenie podľa predpisu výrobcu, modifikácia softvéru riadiacej jednotky, vygenerovanie nových kalibračných kódov a pod.)

spotrebné náhradné diely – diel výrobcom vozidla predurčený na pravidelnú výmenu v predpísaných intervaloch (filtre, rozvodový remeň, žeraviace sviečky, prevádzkové náplne a pod.), alebo diely uplatňujúce sa pri spájaní, alebo utesňovaní konštrukčných častí vozidla (drobný spojovací materiál, hadičky prepadu paliva, drobné poistné prvky, tesniace O-krúžky, tesniace silikónové tmely a pod.), ktorých cena často predstavuje len zlomok ceny spájaných, alebo utesňovaných konštrukčných dielov.

error:
návrat hore