jozef@vsetkokautu.sk
+421 (0) 917 58 20 59 PO-PI 07:00-16:00

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Všetko k autu s.r.o., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 51 075 296

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá, preto pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platného odo dňa 25.05.2018.

Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané Vaše osobné údaje je naša spoločnosť Všetko k autu s.r.o., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 51 075 296, email : jozef@vsetkokautu.sk, kontakt : +421 917 582 059.

Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je konateľ spoločnosti Všetko k autu s.r.o. p. Jozef Hašik. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať telefonicky na : +421 917 582 059, alebo emailom na : jozef@vsetkokautu.sk, alebo poštou na adrese : Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica.

Vaše osobné údaje spoločnosť Všetko k autu s.r.o. spracúva v nasledovnom rozsahu :

Identifikačné údaje : titul, meno, priezvisko, adresa držiteľa, alebo majiteľa vozidla

Kontaktné údaje : emailová adresa a telefónne číslo

Údaje o vozidle : údaje uvedené v Osvedčení o evidencii časť I., alebo II. v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o osvedčení o evidencii časť I., osvedčení o evidencii časť II. a technickom osvedčení vozidla, údaje o výbave vozidla ako typ sedadiel s uvedením ich delenia, počet hlavových, lakťových a bedrových opierok, počet a umiestnenie airbagov a bezpečnostných pásov.

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu identifikácie technických údajov vozidla a jeho výbavy za účelom plnenia Vašej objednávky na výrobu a dodanie Autopoťahov podľa Vami zadanej špecifikácie a požiadaviek na farebné a materiálové prevedenie. Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli podpísaním predmetného tlačiva o spracúvaní osobných údajov na adrese našej prevádzky, alebo potvrdením súhlasu po zadaní objednávky na našej internetovej stránke www.vsetkokautu.sk. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas celého obdobia plnenia Vašej objednávky na výrobu a dodanie Autopoťahov podľa Vami zadanej špecifikácie a požiadaviek na farebné a materiálové prevedenie pre Vaše vozidlo. V prípade, že naše služby nevyužijete viac ako 5 rokov, vykonáme likvidáciu Vašich osobných údajov, technických údajov a údajov o výbave Vášho vozidla.

Poskytnutie osobných údajov, technických údajov a údajov o výbave Vášho vozidla je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov, technických údajov a údajov o výbave vozidla nie je však možné adekvátne zabezpečenie plnenia Vašej objednávky na výrobu a dodanie Autopoťahov.

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci spoločnosti Všetko k autu s.r.o. V prípade zadania Autopoťahov do výroby podľa Vašej objednávky poskytujeme výrobcovi len technické údaje o vozidle a o jeho výbave za účelom adekvátneho zabezpečenia výroby Autopoťahov.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti Všetko k autu s.r.o., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, elektronicky na emailovú adresu jozef@vsetkokautu.sk , alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v prevádzke spoločnosti Všetko k autu s.r.o. na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Máte právo na základe žiadosti na prístup k Vašim osobným údajom, pričom Vám poskytneme informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Máte právo na základe žiadosti o opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil, alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov.

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Spôsob uplatňovania práv – Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti Všetko k autu s.r.o., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, elektronicky na emailovú adresu jozef@vsetkokautu.sk , alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v prevádzke spoločnosti Všetko k autu s.r.o. na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica.
Pri žiadostiach najmä o prístup a o prenos Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť. Overenie totožnosti bude na základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu totožnosti. Z uvedeného dôvodu je možné žiadosti o prístup a o prenos osobných údajov podávať len osobne na adrese prevádzky spoločnosti Všetko k autu s.r.o. Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica.
Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. Informácie sa poskytujú bezplatne.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Svojim podpisom, alebo potvrdením na našej internetovej stránke www.vsetkokautu.sk potvrdzujete, že ste nám poskytli správne, aktuálne a pravdivé Vaše osobné údaje.

Podpisom, alebo potvrdením na našej internetovej stránke www.vsetkokautu.sk udeľujete súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel identifikácie držiteľa, alebo majiteľa vozidla, identifikácie technických údajov vozidla a jeho výbavy za účelom plnenia Vašej objednávky na výrobu a dodanie Autopoťahov podľa Vami zadanej špecifikácie a požiadaviek na farebné a materiálové prevedenie pre Vaše vozidlo a prehlasujete, že máte viac ako 16 rokov.

Dňa :
Meno a priezvisko (názov firmy) zákazníka, podpis

error:
návrat hore