jozef@vsetkokautu.sk
+421 (0) 917 58 20 59 PO-PI 07:00-16:00

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť Všetko k autu s.r.o., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 51 075 296, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. : Sro, Vl.č. 35226/R (ďalej len „zhotoviteľ“, alebo „servis“) vydáva podľa ustanovenia §273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

2. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy uzatvorené medzi spoločnosťou Všetko k autu s.r.o. a každou fyzickou, alebo právnickou osobou, ktorá je objednávateľom podľa týchto VOP.

3. Právne vzťahy uzatvorené medzi spoločnosťou Všetko k autu s.r.o. a objednávateľom sa riadia týmito VOP a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.

4. Tieto VOP sú účinné v tom prípade, ak objednávateľ v prípade záujmu o vykonanie diela zhotoviteľom, písomne potvrdí zákazkový list resp. objednávku diela (ďalej len „objednávka“), ktorý obsahuje špecifikáciu motorového vozidla, ktorého opravu objednávateľ objednáva spolu s popisom diela, ktorého vykonanie objednávateľ požaduje. Podpisom zákazkového listu resp. objednávky zo strany objednávateľa, objednávateľ potvrdzuje, že sú mu predmetné VOP známe. Týmto právnym úkonom sa má za to, že objednávateľ predmetné VOP v danom prípade prevzal, sa s nimi oboznámil, súhlasí s ich obsahom a s tým, že zmluvný vzťah so Servisom sa bude nimi riadiť.

Čl. II. ZÁKLADNÉ POJMY

1. Zmluvné strany sú objednávateľ a zhotoviteľ, pričom zhotoviteľom je spoločnosť Všetko k autu s.r.o. a objednávateľom je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si necháva vykonať servis resp. opravu motorového vozidla u zhotoviteľa.

2. Za osobu oprávnenú konať v mene, alebo zastúpení objednávateľa (vlastníka, alebo držiteľa vozidla) sa podľa predmetných VOP považuje osoba predkladajúca doklady k vozidlu a disponujúca pristavujúcim vozidlom do opravy. Tým sa táto osoba považuje za oprávnenú k zadaniu aj k podpisu objednávky resp. zákazkového listu.

3. Predmetom zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie (ďalej len „predmet“, alebo „dielo“).

4. V súlade s ustanovením §536 ods. 2 Obchodného zákonníka sa dielom rozumie vykonanie opravy a/alebo úpravy a/alebo údržby a/alebo montáži motorových vozidiel, ich častí a príslušenstva, špecifikovaných v objednávke objednávateľa.

5. Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebovania.

6. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.

7. Za uzavretie zmluvy o dielo sa považuje zhotoviteľom a objednávateľom potvrdený zákazkový list resp. objednávka a/alebo i faktické odovzdanie vozidla do servisu a jeho prijatie do servisu zhotoviteľom na základe vyhotoveného zákazkového listu.

8. Miestom vykonávania diela je prevádzka zhotoviteľa.

9. Dokumentácia je súbor listín a dokladov potrebných pre riadne zhotovenie diela.

Čl. III. OBJEDNÁVKA

1. Objednávka sa spisuje na zákazkovom liste, alebo inom tlačive servisu, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak. Objednávka je pre objednávateľa záväzná, ak je ním podpísaná a vozidlo je prevzaté Servisom.

2. Záväzná objednávka má najmä tieto účinky :
– Prijatím objednávky vzniká medzi objednávateľom a zhotoviteľom zmluva o dielo (zmluva o oprave a/alebo vykonaní údržby a/alebo úpravy) na konkrétnu zákazku.
– Objednávateľ nie je oprávnený od nej odstúpiť bez súhlasu servisu po dobu 15 dní. Po uplynutí tejto doby, ak nie je zhotoviteľom prijatá, objednávka zaniká a objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.
– Objednávateľ udeľuje Servisu súhlas k vykonaniu skúšobných jázd s vozidlom resp. skúšok agregátov, ako aj súhlas s oprávnením Servisu zadávať v prípade potreby a nutnosti čiastkové práce k vykonaniu v špeciálnych dielňach u svojich subdodávateľov.

Čl. IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena diela je zmluvnou cenou, pričom v cene sú zahrnuté všetky náklady servisu na vykonanie diela ako aj náklady spojené s jeho odovzdaním v mieste dodania diela, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

2. Cenu diela stanoví zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa predbežne a odhadom pri prijatí objednávky a to vzhľadom na predpokladanú náročnosť opravy a/alebo údržby. Cena sa určuje súčtom ceny servisných prác a výkonov, cien náhradných dielov a/alebo materiálu použitého servisom pri vykonávaní diela. Cena sa určuje v zmysle platného cenníka servisu zverejneného v mieste prevádzky servisu. Pre všetky predmety dodávok, materiál, náhradné diely, výkony a práce, platia vždy ceny platné v deň uzatvárania zmluvy o dielo.

3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez zbytočného odkladu po stanovení predbežnej ceny diela zhotoviteľom pri prijatí objednávky. V prípade, že objednávateľ predbežnú cenu neakceptuje, je oprávnený v zmysle predmetných VOP, odstúpiť od zmluvy ihneď po oznámení predbežnej ceny diela zhotoviteľom a to písomným vyznačením storna objednávky na predmetnej objednávke diela. Týmto úkonom objednávka zaniká.

4. K cene sa účtuje DPH vo výške a za podmienok daných zákonom.

5. Ak sa dodatočne zistí, že potrebný rozsah diela a/alebo jeho cena presahuje rozsah dohodnutý pri prevzatí vozidla, v dôsledku čoho je potrebné zvýšiť cenu :
– o menej ako 20%, objednávateľ je povinný zaplatiť zvýšenú cenu v tomto rozsahu
– o viac ako 20%, je servis povinný na túto skutočnosť objednávateľa telefonicky, alebo písomne prostredníctvom emailu upozorniť a požiadať ho o súhlas. Ak objednávateľ do 24 hodín od doručenia upozornenia servisu písomne neoznámi, že s prekročením ceny nesúhlasí, má sa za to, že s novou cenou diela vyslovuje súhlas. Ak objednávateľ súhlas odmietne, servis môže vykonať opravu alebo údržbu len v pôvodnom dohodnutom rozsahu, alebo zmluvu vypovedať, pričom má však nárok na náhradu vzniknutých nákladov a ceny zodpovedajúcej vykonanému plneniu.

6. Cena diela je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Platba sa vykonáva v hotovosti, alebo v prípade súhlasu zhotoviteľa bezhotovostne poukázaním na bankový účet servisu vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN : SK90 0900 0000 0051 3416 0950. Platba sa považuje za uhradenú pripísaním na uvedený bankový účet servisu, alebo zložením hotovosti do jeho pokladne. V prípade platby faktúry v hotovosti je splatnosť ihneď a v prípade platby bankovým prevodom je splatnosť 7 dní. Za deň splatenia peňažného záväzku objednávateľa sa považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech bankového účtu zhotoviteľa, alebo deň zaplatenia dlžnej sumy v hotovosti k rukám resp. do pokladne zhotoviteľa.

7. Servis v prípade zákazky, ktorá je poistnou udalosťou môže zabezpečovať súčinnosť zákazníka s poisťovňou, avšak Servis neručí za to, že cena bude poisťovňou uhradená.

8. V prípade ak na základe predbežnej ceny diela zhotoviteľom pri prijatí objednávky cena diela presiahne hodnotu 500 EUR bez DPH, je objednávateľ povinný zaplatiť preddavok ceny diela vo výške 50% z predbežnej ceny diela a to ihneď na základe vystavenej zálohovej faktúry zhotoviteľom a to zložením hotovosti do pokladne zhotoviteľa v sídle resp. v prevádzke zhotoviteľa. V prípade súhlasu zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený platbu zálohovej faktúry vykonať aj bezhotovostne poukázaním na bankový účet servisu vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN : SK90 0900 0000 0051 3416 0950 a to najneskôr do 3 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry zhotoviteľom.

9. V prípade omeškania s akoukoľvek platbou v zmysle predmetných VOP má servis nárok účtovať okrem zákonného úroku z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

10. Objednávateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu servisu započítať si voči nemu akúkoľvek vzájomnú inak na započítanie spôsobilú pohľadávku a ani nie je oprávnený bez písomného súhlasu servisu pohľadávku voči Servisu postúpiť na tretiu osobu.

11. Štatutárny zástupca objednávateľa resp. držiteľ, alebo vlastník vozidla a osoba, ktorá v jeho mene alebo zastúpení podpisuje konkrétnu objednávku alebo zákazku vyhlasuje, že je oprávnená v mene a/alebo zastúpení objednávateľa konať a že je oprávnená ku všetkým právnym úkonom, ktoré s týmto vzťahom súvisia a za záväzky objednávateľa ručí v súlade s obecnými predpismi o ručení. Pre prípad nesplnenia záväzku objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo vyhlasuje, že za jeho záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo ručí ako ručiteľ v plnom rozsahu a teda, že ich splní namiesto objednávateľa.

12. Zmluvné strany a osoby v ich mene alebo zastúpení konajúce dojednávajú, že o sporoch vzniknutých medzi nimi, vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch a sporov zo všetkých súvisiacich vzťahov, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zánik zmluvy, ako aj sporov o platnosť, výklad alebo zánik rozhodcovskej doložky, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, počet rozhodcov je 1, ustanovením rozhodcu je poverené predsedníctvo tohto rozhodcovského súdu, jazykom rozhodcovského konania je slovenčina, konanie bude písomné, rozhodcovská doložka sa posudzuje podľa práva Slovenskej republiky.

Čl. V. PODMIENKY DODÁVKY

1. Dielo sa vykonáva a objednávateľ vozidlo odovzdáva v mieste sídla spoločnosti Všetko k autu s.r.o.

2. Odovzdanie a dodanie vozidla v inom mieste ako je sídlo zhotoviteľa sa vykonáva vždy na účet, náklady a riziko objednávateľa.

3. Záväzky servisu zo zmluvy o dielo vznikajú až po riadnom písomnom uzatvorení objednávky resp. zákazkového listu zo strany zhotoviteľa a objednávateľa s odsúhlasením predbežnej ceny diela určenej zo strany servisu podľa rozsahu a charakteru diela, alebo až po zaplatení dohodnutej zálohy objednávateľom. V prípade, ak objednávateľ riadne písomne nepotvrdí objednávku resp. zákazkový list, alebo nezaplatí dojednanú zálohu, môže servis začať s vykonaním diela až po písomnom potvrdení, alebo zaplatení zálohy a/alebo je oprávnený dielo nevykonať a/alebo od zákazky odstúpiť.

4. Servis sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas.

5. Dokladom o riadnom splnení diela je preberací protokol, ktorý obsahuje špecifikáciu diela (popis práce, dodaný tovar, cena).

6. Dielo je vykonané včas aj vtedy, ak servis dodal dielo po dohodnutom termíne avšak predĺženie termínu bolo spôsobené zvýšením rozsahu prác oproti objednávke a/alebo čakaním na náhradné diely vrátane materiálu alebo vis major (vyššej moci).

7. Pri predĺžení lehoty dodania diela môže objednávateľ písomne od zákazky odstúpiť, ak servis ani po poskytnutí primeranej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 týždne, dielo nevykoná.

8. Objednávateľ sa dostane do omeškania s prevzatím diela, ak do 1 týždňa po tom, ako mu bolo oznámené ukončenie diela a konečná cena diela, neuhradí cenu a iné plnenia súvisiace s dielom a vozidlo si neprevezme. Objednávateľ nemá právo vozidlo prevziať skôr než zaplatí cenu diela.

9. Servis má povinnosť vozidlo, na ktorom sa vykonávalo dielo vydať objednávateľovi až po úplnom zaplatení ceny diela a uhradení peňažných pohľadávok servisu voči objednávateľovi a/alebo na vozidle za účelom zabezpečenia svojej peňažnej pohľadávky uplatniť zádržné právo. Po dobu trvania zádržného práva a/alebo ak objednávateľ vozidlo riadne a včas neprevezme, môže servis na náklady a na riziko objednávateľa zabezpečiť uskladnenie vozidla a účtovať parkovné vo výške 3 EUR bez DPH za každý začatý deň omeškania.

10. Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote 6 mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má Servis právo vec predať. Servis je povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mi primeranú dostatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

11. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Servis objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny diela, poplatku a nákladov na uskladnenie a predaj. Právo na výťažok predaja si musí objednávateľ uplatniť.

Čl. VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Staré súčiastky, ktoré boli vymenené, ak nebolo vopred písomne v objednávke dojednané inak, prechádzajú momentom výmeny bezodplatne do vlastníctva servisu, ktorý je povinný zabezpečiť ich likvidáciu.

2. Všetky dodané a namontované diely a súčasti zostávajú až do úplného zaplatenia ceny vlastníctvom servisu.

3. Vstup do priestorov servisu v mieste kde sú vykonávané opravy môže objednávateľ uskutočniť jedine v doprovode konateľa spoločnosti Všetko k autu s.r.o. a len na nevyhnutne potrebný čas.

4. Provizórne opravy sa vykonávajú len na základe osobitnej a výslovnej objednávky objednávateľa a na jeho účet a zodpovednosť. Pri provizórnych opravách treba podľa okolností počítať s obmedzenou trvanlivosťou.

5. Servis má právo odmietnuť použitie a namontovanie materiálu dodaného zo strany objednávateľa ak :
– tento svojimi vlastnosťami, stavom, rozmermi, alebo inými špecifikáciami nezodpovedá kritériám stanoveným výrobcom či servisom
– sa jedná o neoriginálne náhradné diely, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť technický stav vozidla

6. V prípade objednávateľom dodaných mazacích olejov, chladiacich kvapalín, palivových a olejových filtrov a akumulátorov, účtuje zhotoviteľ objednávateľovi náklady spojené s likvidáciou tohto materiálu ako škodlivého odpadu podľa platného cenníka.

7. Komunikácia sa realizuje ústne, telefonicky alebo písomne. Za písomnú komunikáciu sa považuje aj komunikácia prostredníctvom emailu, alebo inými elektronickými prostriedkami.

8. Objednávateľom poskytnuté osobné údaje pre účely vedenia evidencie, pre účely výkonu práv a povinností vzťahujúcich sa k objednávke o oprave, alebo údržbe sa riadia Spracúvaním osobných údajov vydaných spoločnosťou Všetko k autu s.r.o. v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov platného odo dňa 25.05.2018.

9. Spracúvanie osobných údajov vydané spoločnosťou Všetko k autu s.r.o. je dostupné v prevádzke Servisu a na jeho internetovej stránke www.vsetkokautu.sk a vzťahuje sa na všetky zákazky.

Čl. VII. ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Servis je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite v zmysle objednávky, inak v rozsahu a kvalite obvyklej, inak má dielo vady.

2. Servis zodpovedá za vady :
– ktoré má dielo v čase kedy objednávateľ dielo prevzal, alebo mal povinnosť ho prevziať, podľa toho, ktorý deň nastal skôr (čas prechodu nebezpečenstva škody na objednávateľa)
– ktoré sa vyskytnú po termíne v zmysle vyššie uvedeného v záručnej dobe

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela ak :
– vady boli spôsobené použitím vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval
– vady boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť
– vady boli spôsobené prirodzeným opotrebením
– vady boli spôsobené na základe vis major (vyššej moci) bez zavinenia servisu, alebo osôb s ktorých pomocou servis dielo vykonával
– dielo bolo zmenené alebo opravené inou osobou ako Servisom
– vady neboli spôsobené porušením povinností Servisu
– objednávateľ si nárok zo zodpovednosti za vady neuplatnil riadne a včas

4. Servis poskytuje na vykonané dielo záruku a to v zmysle Reklamačného poriadku Servisu. Záručná doba začína plynúť dňom, ktorý sa považuje za deň prechodu nebezpečenstva škody.

5. Na dodané diely a súčasti sa vzťahuje záruka a záručná doba poskytovaná ich dodávateľom.

6. Záruka sa nevzťahuje na :
– provizórne opravy, pričom zákonná zodpovednosť za vady zostáva nedotknutá
– objednávateľom dodané diely a materiál

7. Objednávateľ je povinný prezrieť dielo pri alebo čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na neho. Ak objednávateľ vozidlo neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrelo v čase prechodu nebezpečenstva škody, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady malo vozidlo už v čase prechodu nebezpečenstva.

8. Právo objednávateľa z vád diela zaniká ak objednávateľ reklamáciu vady diela s jej presnou špecifikáciou neuplatní bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 dní odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na veci a pri záručných vadách do 5 dní po tom, čo ju zistil a/alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť mal, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Písomná reklamácia musí obsahovať najmä údaje : dátum a číslo zákazky, špecifikáciu diela, dátum vykonania a odovzdania diela, opis vady a jej prejavy, voľba nároku. O reklamácii vady a jej špecifikácii vydá servis písomné potvrdenie.

9. V prípade nesplnenia vyššie uvedených ustanovení zo strany objednávateľa, sa na reklamáciu zo strany zhotoviteľa neprihliada.

Čl. VIII. ODSTRÁNENIE VADY DIELA

1. Na úpravu nárokov z vád tovaru sa nevzťahuje ust. §436 až §441 Obchodného zákonníka. Úprava nárokov z vád tovaru sa spravuje výlučne predmetnými VOP.

2. Objednávateľ má pri výskyte vady diela právo voľby z nasledovných nárokov :
– bezplatnú opravu alebo odstránenie vady, ak je vada odstrániteľná a dielo je opraviteľné
– výmenu servisom dodaného a namontovaného náhradného dielu, ak je vada neodstrániteľná

3. Zhotoviteľ odstraňuje vadu opravou v priestoroch servisu. Oprava sa môže so súhlasom Servisu vykonať aj v inej dielni, ak si to vyžaduje povaha núdzového prípadu. Objednávateľ je povinný Servis vopred písomne informovať a oznámiť mu adresu dielne, kde sa má oprava vykonať. Náklady spojené s opravou a dopravou vozidla do zvolenej a Servisom písomne odsúhlasenej dielne znáša Servis, ktorý je povinný uhradiť objednávateľovi účelne vynaložené a preukázateľne zaplatené náklady na opravu a dopravu vozidla do inej dielne. Servis nie je povinný uhradiť náklady na opravu a dopravu, ktorých potreba vznikla v dôsledku zanedbania povinnosti objednávateľa, alebo sa ňu vzťahuje záruka.

4. Objednávateľ je povinný pri odstraňovaní vád poskytnúť potrebnú súčinnosť a predmet opravy na vlastné náklady a riziko dopraviť do priestorov Servisu.

5. Ak zhotoviteľ nie je schopný v primeranej lehote vadu odstrániť, alebo sa jedná o vadu neodstrániteľnú, môže od zákazky odstúpiť. Pri odstúpení sú účastníci povinní nahradiť si navzájom náklady vykonaných činností a dodaných dielov ku dňu odstúpenia.

Čl. IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Servis zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil a/alebo ktorá vznikla jeho zavinením :
– na zverenom vozidle v čase od jeho prevzatia do termínu, kedy si ho objednávateľ prevzal alebo mal prevziať a to podľa toho, ktorý okamžik nastal skôr
– stratou, poškodením, znehodnotením, alebo zničením príslušenstva vozidla. Za zverené príslušenstvo sa považuje len to, ktoré je špecifikované v objednávke. Servis neručí za funkčnosť príslušenstva pokiaľ túto objednávateľ pred odovzdaním Servisu nepreukázal.

2. Nárok na náhradu škody nevzniká ak :
– nesplnenie povinností Servisu bolo spôsobené konaním poškodeného alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol poškodený povinný
– objednávateľ vznik škody neoznámil bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na veci
– škoda vznikla po určenom čase povinnosti objednávateľa prevziať vec

3. Ak vznikne škoda, zhotoviteľ je oprávnený a povinný na vlastné náklady obnoviť stav predmetu pred vznikom škody. Ak to nie je možné, alebo účelné, je zhotoviteľ povinný nahradiť škodu v peniazoch a to do výšky rozdielu medzi cenou nepoškodenej veci cenou veci poškodenej. Pri určení výšky škody je rozhodujúca cena veci v čase vzniku škody.

4. Zákonná zodpovednosť za inú škodu spôsobenú objednávateľovi, alebo tretím osobám zostáva nedotknutá.

Čl. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojej povinnosti, vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ak sa dokáže, že :
– nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí
– prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy o dielo predvídať
– prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť sa im a ani ich prekonať

4. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.

5. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

6. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť nie je zmena hospodárskych pomerov niektorej zo zmluvných strán.

7. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby oprávnená strana nie je oprávnená odstúpiť od zmluvy o dielo.

Čl. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP sa riadia slovenským právnym poriadkom v znení platnom ku dňu ich účinnosti.

2. Tieto VOP sú verejne vystavené a dostupné v prevádzke Servisu a na jeho internetovej stránke www.vsetkokautu.sk a vzťahujú sa na všetky zákazky.

3. Podpisom a odovzdaním objednávky resp. zákazkového listu, objednávateľ potvrdzuje, že sa s predmetnými VOP oboznámil a výslovne súhlasí, že všetky činnosti Servisu budú vykonané v ich zmysle.

4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie predmetných VOP, a to aj bez osobitného informovania. Nové znenie podmienok sa stáva voči všetkým stranám účinným dňom ich zverejnenia resp. vystavenia v prevádzke Servisu a zverejnenia na jeho internetovej stránke www.vsetkokautu.sk.

5. Ak sa stane niektoré ustanovenie predmetných podmienok neplatné, alebo neúčinné, na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení to nemá vplyv.

6. Predmetné VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018.

V Považskej Bystrici, 25.05.2018 Jozef Hašik, konateľ

error:
návrat hore